நிகழ்காலம்

“நாம் கடந்த காலத்தைக் குறித்து வருந்தவோ எதிர்காலத்தைப் பற்றி பதற்றப்படவோ வேண்டாம். அறிவாளிகளுக்கு நிகழ்காலம் மட்டுமே முக்கியம்.” – சாணக்கியர் We should not fret for what is past, nor should we be anxious about the future; men of discernment deal only with the present moment. -Chanakya

Share