ஒருவர் மிக நேர்மையானவராக இருக்கக் கூடாது

ஒருவர் மிக நேர்மையானவராக இருக்கக் கூடாது. நேரான மரங்களே   முதலில்  வெட்டப் படுகின்றன. நேர்மையானவரே முதலில் ஏமாற்றப்படுகிறார்

Share