சிந்தனைக்கு

நேர்மையாக உழைப்போர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவர்

“ஒரு காரியத்தைத் துவங்கியபின், தோற்றுவிடுவோம் என அஞ்சி அதை விட்டுவிட வேண்டாம். நேர்மையாக உழைப்போர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவர்.” – சாணக்கியர் Once you start working on something, don’t be afraid of failure and don’t abandon it. People who work sincerely are the happiest. -Chanakya

Share
Scroll to Top