உயர்ந்த மனிதன்

A man is great by deeds, not by birth. – Chanakya “ஒரு மனிதன் தன் செயல்களினாலேயே உயர்ந்தவனாவான், உயர்குடிப் பிறப்பினால் அல்ல” – சாணக்கியர்

Share