எம்மைப் பற்றி

தென் திடல் இணைய இதழ் 2017-ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. தமிழர்களுக்கு உபயோகமான செய்திகளையும், தகவல்களையும் இணையத்தில் தருவதே எமது நோக்கம்.

எமது வழிகாட்டிக் கொள்கை :

நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று

பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

இதன் பொருள் :

நன்மையான பயனைத் தந்து நல்ல பண்பிலிருந்து நீங்காத சொற்கள், இன்பம் தந்து அறம் விளைக்கும்.


To advertise at our web site as well as for any other queries, please contact us by sending an email to the following email id :

info@thenthidal.com

Share
Scroll to Top