ஈசாப் கதைகள் – மீன்பிடிப்பது எப்படி

மீன்பிடிப்பது எப்படி

நீதி : தொழிலுக்கு எந்த உபகரணம் தேவை என்று கண்டறிந்து அதனை உபயோகப்படுத்து.

See the English version here

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top