தேடிய செல்வம் நிலைக்காமல் நீங்கும் காரணங்கள்

தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வின்றிக்
கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் – முன்னிய
பல்பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இம்மூன்றும்
செல்வம் உடைக்கும் படை

பாடியவர்: நல்லாதனார் : திரிகடுகம் # 38

 

 

பாடுபட்டுச் சேர்த்தச் செல்வத்தைச் பாதுகாக்கவே எவரும் நினைப்பர். ஆயினும், தம்மைத் தாமே புகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தக்கார் துணையைப் பெறுதல் முடியாது. அதனால் அவர்தம் செல்வம் குறையும். காரணமின்றியே பலரையும் சினந்துரைப்பவரிடத்தில் உள்ள செல்வம் பகையினால் அழியும். தன் நிலை அறியாமல் பார்க்கும் பொருளையெல்லாம் விரும்புபவரிடத்தும் செல்வம் நில்லாமல் நீங்கும்.  இவற்றையே ‘செல்வம் உடைக்கும் படை’ எனக் குறிப்பிடுகிறார் திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாதனார்.

 

The man who braggs much about himself, who gets mad at others without any reason and who wants to buy whatever he sees, will lose his accumulated wealth.

-Nallathanar : Thirikadugam # 38

 

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top