உயர்ந்த மனிதன்

A man is great by deeds, not by birth.

– Chanakya

“ஒரு மனிதன் தன் செயல்களினாலேயே உயர்ந்தவனாவான், உயர்குடிப் பிறப்பினால் அல்ல”
– சாணக்கியர்

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top