கூடா நட்பு

“கெட்ட நடத்தை உடையவனும்  கபடப் பார்வை கொண்டவனும் நேர்மையற்றவனுமாகிய ஒருவனைத் தனது நண்பனாக்கிக் கொள்பவன் விரைவில் பாழடைந்து போவான்.”
– சாணக்கியர்

He who befriends a man whose conduct is vicious, whose vision impure, and who is notoriously crooked, is rapidly ruined.

-Chanakya

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top