மற்றவர்களின் தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

“மற்றவர்களின் தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்;  எல்லாத் தவறுகளையும் நீங்களே செய்து பாடம் கற்க  உங்கள் வாழ்நாள் போதாது.”
– சாணக்கியர்

“Learn from the mistakes of others,  you can’t live long enough to make them all yourselves !”

– Chanakya

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top