வளைந்து நெளிந்து வாழ கற்று கொள்ளுங்கள்

எல்லாம் காரியங்களிலும் உங்கள் கொள்கைகளில் பிடிவாதமாக இருக்காதீர். வளைந்து நெளிந்து வாழ கற்று கொள்ளுங்கள்”
– சாணக்கியர்

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top