ஒருவர் மிக நேர்மையானவராக இருக்கக் கூடாது

ஒருவர் மிக நேர்மையானவராக இருக்கக் கூடாது. நேரான மரங்களே   முதலில்  வெட்டப் படுகின்றன. நேர்மையானவரே முதலில் ஏமாற்றப்படுகிறார்

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top