ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2018
EnglishHealth

Herbs that could cure type 2 diabetes by lowering blood sugar

Type 2 diabetes can be cured through diet and lifestyle changes. Natural herbal supplements can help stabilize blood sugar level. Also there are some herbs which can lower blood sugar. Furth...

EnglishHealth

What are the health benefits of fasting ?

People say that fasting has benefits for the spiritual life as well as for the health. So what are the health benefits associated with fasting ? Weight loss - Intermittent fasting m...

EnglishMiddlewareTechnical

Introduction to IBM MQ – Part 2

Introduction to IBM MQ Part 2 MQ Object Naming Conventions Some of the rules for naming MQ objects such as queue managers and queues are given below : Names of the MQ objects listed

EnglishMiddlewareTechnical

Introduction to IBM MQ – Part 1

Introduction to IBM MQ Part 1 What is IBM MQ ? IBM MQ is a message oriented middleware that can transport any type of data as messages. Enables businesses to build flexible, reusab

ஆரோக்கியம்இயற்கை மருத்துவம்உடல்நலம்மூலிகைகள்

மலச்சிக்கலைத் தீர்க்கும் தேநீர் வகைகள் – டான்டேலியன்

பொதுவாக முற்றத்தில் வளரும் களைச் செடியான டான்டேலியன் அதன் மருத்துவ குணங்களால் பண்டைக்காலத்திலிருந்தே ஒரு மூலிகையாக கருதப்படுகிறது. ஹோமியோ மருத்துவத்தில் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த டையூரிடிக் (Diu

Think About It

சிந்தனைக்குதமிழ்ப் பாடல்கள்

நண்பர் தீயனவற்றைச் செய்தாலும், சான்றோர் அதனை மனத்தில் கொள்ளார்

இலங்குநீர்த் தண்சேர்ப்ப! இன்னா செயினும் கலந்து பழிகாணார் சான்றோர்; - கலந்தபின் தீமை எடுத்துரைக்கும் திண்ணறி வில்லாதார் தாமும் அவரின் கடை. -நாலடியார் # 227 விளங்கும் நீர்மி

ஆசிரியர் பரிந்துரை

ஆரோக்கியம்இயற்கை மருத்துவம்உடல்நலம்மூலிகைகள்

மலச்சிக்கலைத் தீர்க்கும் தேநீர் வகைகள் – டான்டேலியன்

பொதுவாக முற்றத்தில் வளரும் களைச் செடியான டான்டேலியன் அதன் மருத்துவ குணங்களால் பண்டைக்காலத்திலிருந்தே ஒரு மூலிகையாக கருதப்படுகிறது. ஹோமியோ மருத்துவத்தில் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த டையூர

உடல் நலன்

ஆவண காப்பகங்கள்